ORDE VAN DE VEILING

Artikel 1
De koper wordt geacht voor eigen rekening te kopen en kan zich dus niet op opdracht beroepen

Artikel 2
De hoogste bieder is de koper. De veilinghouder heeft het absolute beslissingsrecht. De veilinghouder behoudt zich het recht voor de kavels te splitsen of bijeen te voegen. Bij vergissingen heeft de veilinghouder het recht zich te herstellen. De veilinghouder heeft het recht zonder opgave van redenen een bod te wijzigen

Artikel 3
Alle kavels zijn  naast plaatsing in het weekblad van Diever en op facebook ook nog één uur voor aanvang van de veiling te bezichtigen in de theaterzaal van Stad & Esch te Diever

Artikel 4
Alle kavels worden in de toestand waarop zij zich in de toewijzing bevinden, verkocht

Artikel 5
Alle kavels worden lager ingezet dan de laagst aangegeven richtprijs

Artikel 6
De aanwezigen kunnen ervan uitgaan dat de veilinghouder de inzet als volgt zal verhogen:
Tot € 50.00                             met € 5.00
Van € 50.00 tot € 200.00     met € 10.00
Van € 200.00 tot € 500.00   met € 25.00
Vanaf € 500.00                       met € 50.00

Artikel 7
Middels het opsteken van hun hand geeft de bieder aan het door de afslager genoemde bod te overbieden met de in artikel 6 genoemde bedragen

Artikel 8
De betaling kan als volgt geschieden: contant, via pin of middels het overmaken binnen twee werkdagen op het volgende rekeningnummer: 000000000000000000000000 van de Stichting Dingspilhuus Diever. Coop Diever geeft haar mobiele pin in bruikleen tijdens deze veiling. Op uw afschrift ziet u bij pinbetaling ook hun naam staan. Coop Diever verplicht zich binnen twee werkdagen deze bedragen over te maken op het rekeningnummer van de Stichting Dingspilhuus

Artikel 9
Het gekochte kan wanneer via pin of contante betaling is voldaan direct na de veiling afgehaald worden. Bij het overmaken op het banknummer kan het gekochte afgehaald worden op dinsdag 28 november tussen 16.00 en 18.00 uur

Artikel 10
In alle gevallen waarin de hierboven genoemde artikelen niet voorzien heeft de Stichting Dingspilhuus beslissingsbevoegdheid.